ติดต่อเรา

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ส่วนการศึกษา เป็นหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีภารกิจจัดการศึกษาอบรมแก่นักเรียนนายร้อยให้มีพื้นฐานความรู้วิทยาการระดับอุดมศึกษาเพียงพอสำหรับนายทหารสัญญาบัตรที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหมวดของหน่วยกำลังรบหรือหน่วยอื่นๆ ในกองทัพบก

ที่ตั้งหน่วย :

ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ถนนสุวรรณศร ตำบลพรหมณี อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26001

โทรศัพท์ : 037-393024        โทรสาร   : 037-393024

ผังการจัดหน่วย