ผู้บังคับบัญชา ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลตรี ศุภชัย ศรีหอม

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตท.๒๓ จปร.๓๔ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๗๖
M.S.C.S. Computer Science, Florida Institute of Technology, USA.
Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

พันเอก เชิงชาย กระตุฤกษ์

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑)

ตท.๒๑ จปร.๓๒ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๔

Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

พันเอก สิทธา สาริบุตรานนท์

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒)

ตท.๒๔ จปร.๓๕ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๗๖
Computer Engineering, Florida Institute of Technology, USA.
Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001