ผู้บังคับบัญชา ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลตรี ปราโมทย์ ว่านเครือ

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นตท. ๑๙, จปร.รุ่น ๓๐, วทบ.ชุดที่ ๗๑
Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พันเอก ศุภชัย ศรีหอม

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นตท.๒๓ จปร.๒๔ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๗๖
M.S.C.S. Computer Science, Florida Institute of Technology, USA.
Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001