ผู้บังคับบัญชา ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลตรี ปราโมทย์ ว่านเครือ

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นตท. ๑๙, จปร.รุ่น ๓๐, วทบ.ชุดที่ ๗๑
Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

พันเอก ศุภชัย ศรีหอม

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑)

นตท.๒๓ จปร.๓๔ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๗๖
M.S.C.S. Computer Science, Florida Institute of Technology, USA.
Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

พันเอก เชิงชาย กระตุฤกษ์

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒)

นตท.๒๑ จปร.๓๒ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๔

Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001