รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒)

พันเอก สิทธา สาริบุตรานนท์

พันเอก สิทธา สาริบุตรานนท์

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๒)

ตท.๒๔ จปร.๓๕ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๗๖
Computer Engineering, Florida Institute of Technology, USA.
Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001