รองผู้อำนวยการกองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.พงษ์สันติ์ จันทร์สอน

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นตท.๒๖ จปร.๓๗ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๓
Six Sigma Green Belt Cert. M.S.Operations Research
Department of Academic Administration
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001