ผู้อำนวยการกองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.ศุภชัย ศรีหอม

ผู้อำนวยการกองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นตท.๒๓ จปร.๓๔ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๗๖
M.S.C.S. Computer Science, Florida Institute of Technology, USA.
Department of Academic Administration
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001