ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลตรี วินัฐ อินทรสุวรรณ

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

M.S.C.E. Florida Institute of Technology, USA.
Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001