รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑)

พันเอก เชิงชาย กระตุฤกษ์

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑)

ตท.๒๑ จปร.๓๒ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๔

Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001