รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑)

พันเอก ศุภชัย ศรีหอม

รองผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (๑)

นตท.๒๓ จปร.๓๔ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๗๖
M.S.C.S. Computer Science, Florida Institute of Technology, USA.
Deputy Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001