ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลตรี ปราโมทย์ ว่านเครือ

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

นตท. ๑๙, จปร.รุ่น ๓๐, วทบ.ชุดที่ ๗๑
Dean of Academic Division
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001