พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร
รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ
สยามบรมราชกุมารี

ผู้บัญชาการพิเศษ
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พลตรี ศุภชัย ศรีหอม

ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า