บุคลากร แผนกฝึก-ศึกษา กตก.สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.ท.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต

พ.ท.พงศ์พันธุ์ จันทะคัต

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาเอก

พ.ต. พีระศักดิ์ เอี่ยมละออ

พ.ต. พีระศักดิ์ เอี่ยมละออ

ตำแหน่ง : อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :ปริญญาโท

ร.ต.หญิง วรรณฤดี มณฑลจรัส

ร.ต.หญิง วรรณฤดี มณฑลจรัส

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ :ปริญญาโท

 

 

จ.ส.อ.กัณฐัศว์ ทองไข

จ.ส.อ.กัณฐัศว์ ทองไข

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

 

 

จ.ส.อ. กันติทัต โถทอง

จ.ส.อ. กันติทัต โถทอง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ

คุณวุฒิ :

 

 

ส.อ. ยศพนธ์ สายทองสุขศิริ

ส.อ. ยศพนธ์ สายทองสุขศิริ

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี

น.ส. ณัฐชาณา ชัยณรงค์รัตน์

น.ส. ณัฐชาณา ชัยณรงค์รัตน์

ตำแหน่ง : พนักงานราชการ ปฏิบัติหน้าที่ เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ : ปริญญาตรี