บุคลากร แผนกส่งกำลังและงบประมาณ กตก. สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.ปิยะวัตร ณ พัทลุง

พ.อ.ปิยะวัตร ณ พัทลุง

ตำแหน่ง : รอง ผอ.กองวิชา สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

พ.ท.อภิรักษ์ แสงกระสินธ์

พ.ท.อภิรักษ์ แสงกระสินธ์

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

พ.ต.เสกสรร หมอยาดี

พ.ต.เสกสรร หมอยาดี

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ร.อ.วีรวัฒน์ เจริญวงศ์

ร.อ.วีรวัฒน์  เจริญวงศ์

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว ยุวพรม

ร.อ.หญิง ฉัตรแก้ว ยุวพรม

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

น.ส.กมลชนก วรรณตรง

น.ส.กมลชนก วรรณตรง

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

จ.ส.อ.ประพันธ์ ใจผูกพันธ์

จ.ส.อ.ประพันธ์ ใจผูกพันธ์

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

จ.ส.อ.สมใจ บุญขวัญ

จ.ส.อ.สมใจ บุญขวัญ

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

จ.ส.อ.สุเทพ แดงหยง

จ.ส.อ.สุเทพ แดงหยง

ตำแหน่ง : ช่างเขียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ส.อ.ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

ส.อ.ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

ส.ต.หญิง ฐิติรัตน์ มาลัยหอม

ส.ต.หญิง ฐิติรัตน์  มาลัยหอม

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

นายเกียรติศักดิ์ ทองบริบูรณ์

ส.อ.ภูวนัตถ์ ทรัพย์สายทอง

ตำแหน่ง : พนักงานบริการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: