บุคลากร แผนกบริหารการศึกษา

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.อรรถพล จินดาทรัพย์

พ.อ.อรรถพล จินดาทรัพย์

ตำแหน่ง : รอง ผอ. กอง สกศ. รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ปริญญาโท

พ.ท.หญิง สิรินทิพย์ กาญจนประดิษฐ์

พ.ท.หญิง สิรินทิพย์ กาญจนประดิษฐ์

ตำแหน่ง : ประจำห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ปริญญาตรี

พันตรี ศุภสิทธิ์ สังวรวงษ์

พันตรี ศุภสิทธิ์ สังวรวงษ์

ตำแหน่ง : อจ. สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ: ปริญญาโท

ร้อยตรีหญิง สุวิมล สังข์น้อย

ร้อยตรีหญิง สุวิมล สังข์น้อย

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ. รร.จปร.
คุณวุฒิ: ปริญญาโท

ส.อ.หญิง พิมพ์ชญา อติโรจน์วุฒิกุล

ส.อ.หญิง พิมพ์ชญา อติโรจน์วุฒิกุล

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี