บุคลากร แผนกกำลังพล กตก.สกศ.รร.จปร.

caret-down caret-up caret-left caret-right
พ.อ.กิจจา ศรีเมือง

พ.อ.กิจจา ศรีเมือง

ตำแหน่ง : อาจารย์ส่วนการศึกษา ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:

พ.ท.บุญโฮม ทาสีขาว

พ.ท.บุญโฮม ทาสีขาว

ตำแหน่ง : ประจำกอง สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:

ร.อ.ภริลพัจ จักร์แสน

ร.อ.ภริลพัจ จักร์แสน

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:

 

ร.ท.หญิง ธิริญญา เพ็ญญะ

ร.ท.หญิง ธิริญญา เพ็ญญะ

ตำแหน่ง : รรก.อจ.สกศ.รร.จปร. ช่วยราชการกองเตรียมการ สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

 

จ.ส.อ.สมโภชน์ สุตมาตร์

จ.ส.อ.สมโภชน์ สุตมาตร์

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

 

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.
คุณวุฒิ:

 

ส.ท.พงศ์ธน ชัยณรงค์รัตน์

จ.ส.อ.เกรียงไกร กุลศรี

ตำแหน่ง : นายสิบห้องปฏิบัติการ สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:

 

ส.ต.ธนพัชญ์ หนองแสง

ส.ต.ธนพัชญ์ หนองแสง

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ:

น.ส.ทิพย์ชญา อินทรสูต

น.ส.ทิพย์ชญา อินทรสูต

ตำแหน่ง : เสมียน สกศ.รร.จปร.

คุณวุฒิ: