ผู้บังคับบัญชากองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ผู้อำนวยการกองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ. ชวน จันทวาลย์

พ.อ.ชวน จันทวาลย์

ผู้อำนวยการกองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตท.๒๔ จปร.๓๕ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๘๐
Ph.D. Civil Engineering, University of Cincinnati, USA.
Director of Administration Department
Department of Academic Administration
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.สมพงค์ ประชุมชน

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตท.๒๙ จปร.๔๐ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๙๒
Corps of Cadets 93, Texas A&M University, USA
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Nebraska -Lincoln, USA

Department of Academic Administration
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001