รองผู้อำนวยการกองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

พ.อ.สมพงค์ ประชุมชน

รองผู้อำนวยการกองเตรียมการ ส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ตท.๒๙ จปร.๔๐ รร.สธ.ทบ. ชุดที่ ๙๒
Corps of Cadets 93, Texas A&M University, USA
Ph.D. (Mechanical Engineering), University of Nebraska -Lincoln, USA

Department of Academic Administration
Chulachomklao Royal Military Academy
Ampher Muang Nakornnayok 26001